Οι αγροτικές εκτάσεις ανέρχονται στο 20,3%, από τις οποίες 8% περίπου είναι αμπελώνες και ελαιώνες, ενώ μεγάλο μέρος των υπολοίπων έχει εγκαταλειφθεί από τη γεωργική χρήση. Η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον από ορνιθολογικής, βιολογικής, αισθητικής και πολιτισμικής άποψης, γι' αυτό και αξιολογήθηκε ως πολύτιμος βιότοπος και συμπεριλήφθηκε μαζί με άλλες έξι περιοχές τη χώρας μας στην κατηγορία των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ - Special Protected Areas: SPAs). Προτάθηκε επίσης να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

Η συνεχής παρουσία Γυπών (Gyps fulvus), καθώς και Χρυσαετού (Aquilla chrysaetos), Μπούφου (Bubo bubo), Φιδαετού (Circaetus gallicus), Βραχοκιρκινέζου (Falco tinnunculus), Κιρκινεζιού (Falco naumanni) κ.α., καθώς και Κραυγαετού (Aquilla pomanina) και Τσίφτη (Minus migrans), κατά τη μετανάστευση, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξία στην περιοχή. Συνολικά έχουν παρατηρηθεί 139 είδη πουλιών, 30 από τα οποία ανήκουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 48 είδη είναι στην κατηγορία SPEC I-IIΙ.
Το βιολογικό ενδιαφέρον και η αξία της περιοχής αυξάνουν από την παρουσία της Βίδρας (Lutra lutra), του Αλπικού τρίτωνα (Tritunus alpestris), της Νεροχελώνας (Emys orbicularis), διαφόρων ενδημικών σαυρών και άλλων ειδών πανίδας. Τέλος, τα πολιτισμικά στοιχεία της είναι άριστα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και προσδίδουν ξεχωριστή ομορφιά και αξία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ